Strategický finanční plán Ceník programů STRATEX Controlling O firmě Tržní hodnota


 Metody ocenění     Struktura programu     Vstupní finanční plán     Poskytované služby     

 

EVALENT  je programový  systém pro stanovení tržního ocenění podniku založený na výnosových metodách. Základem ocenění je znalost finančního plánu podniku, pomocí kterého program sestavuje diskontované volné peněžní toky. Jako diskontní sazba zde vystupují náklady kapitálu, který je použit pro financování podniku. V případě, že finanční plán oceňovaného podniku není k dispozici, je možné stanovit přibližné ocenění podniku pomocí dalších metod obsažených v systému.

Součástí systému je kvalitní metodický a obslužný manuál. Podrobný přehled použitých metod, jakož i dalších přístupů k oceňování je obsažen v publikacích prof. E. Kislingerové „Oceňování podniku“ (C.H. Beck ,1999, 2001) a prof. Miloše Maříka „Určování hodnoty firem“ (EKOPRESS 2007).

Metody ocenění obsažené v systému

ü        Metoda diskont. volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele (Cash flow to the firm),

ü        Metoda diskontontovaného volného peněžního toku pro vlastníky (Cash flow to the equity),

ü        Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA),

ü        Metoda kapitalizovaného čistého výnosu,

ü        Metody ocenění založené na odhadech temp růstu EBITu,

ü        Iterační metoda.

Finanční plán

Časové řady výkazu zisku a ztrát a rozvahy, které tvoří jádro finančního plánu, může uživatel zadávat přímo do vstupních formulářů EVALENTu. Program však nabízí podstatně výhodnější možnost, a to přebírat finanční plán z dalších programů naší produkce. Může jít o výstupy z programů pro tvorbu a analýzy finančního plánu podniku (STRATEX R).

Analýza citlivosti

Součástí programu je i analýza citlivosti, ve které uživatel zjišťuje závislost výstupních veličin (tržní hodnoty firmy, ocenění první a druhé fáze aj.) na odpovídajících vstupních  parametrech (daňová sazba, podíl vlastního financování, náklady vlastního a cizího kapitálu aj.). Výsledky analýzy lze prezentovat i graficky.

 

Struktura programu:

*      Modul I - Finanční plán a historie podniku, vychází ze zadaného finančního plánu ve tvaru výkazů zisků a ztrát a majetkové rozvahy. Na jejich základě program stanovuje peněžní toky a soustavu poměrových ukazatelů.

*      Modul II - Náklady kapitálu, poskytuje podporu při stanovení nákladů vlastního a cizího kapitálu a nákladů celkového kapitálu  jakožto váženého průměru nákladů vlastního a cizího kapitálu (WACC).

*      Modul III – Podpůrné údaje pro výpočet tržní hodnoty; časové řady důležitých agregátů a jejich průměrných hodnot, podporu pro stanovení udržitelného tempa rozvoje (pro metodu kapitalizovaných výnosů) aj.

*      Modul IV – Tržní hodnota firmy, tvoří  jádro systému a nabízí následující   metody:

·         metody založené na volných peněžních tocích pro vlastníky a věřitele (Cash Flow to the Firm),

·         metody založené na volných peněžních tocích pro vlastníky (Cash Flow to the Equity),

·         metoda ekonomické přidané hodnoty - EVA (Economic Value Added),

·         metoda kapitalizovaných čistých výnosů (trvale udržitelného zisku),

·         přibližné metody, spočívající v odhadech parametrů dalšího vývoje podniku.

EVALENT je určen útvarům spravujícím majetkové účasti podniků a bank, investičním společnostem a všem dalším subjektům, které se podílejí na přípravě podkladů pro oceňování a na rozhodování o koupi a prodeji podniků resp.jejich částí, o akvizicích a fůzích, o vytváření společných podniků aj.

Vstupní finanční plán 

Časové řady výkazu zisku a ztrát a majetkové rozvahy, které tvoří jádro finančního plánu, může uživatel zadávat přímo do vstupních formulářů EVALENTu. Program však nabízí podstatně výhodnější možnost, a to přebírat finanční plán z dalších programu STRATEX R, který slouží budˇpro jeho sestavení a analýzy.

 Začátek 

Poskytované služby:

*         školení uživatelů,

*         vypracování informativního ocenění firmy,

*         vypracování znaleckého posudku členy České komory odhadců majetku, kteří program EVALENT
  využívají.

 

Ceník programů

 Začátek 

Zpět na hlavní nabídku